• Anna Semková

Obsedantno-kompulzívna porucha

Obsedantno-kompulzívna porucha (z angličtiny skrátene ako OCD) patrí medzi neurotické poruchy. Vyskytujú sa pri nej nechcené myšlienky a strachy (obsesie), ktoré vedú k opakovaniu istých činností a úkonov (kompulzie). Obsesie aj kompulzie narúšajú každodenné fungovanie jedinca. Pokiaľ sa človek s OCD snaží tieto obsesie potlačiť či ignorovať, zvyšuje to jeho úzkosť a tieseň. Nakoniec teda uchyľuje ku kompulziám, aby sa tejto úzkosti a stresu zbavil. Napriek možnej snahe vyhýbať sa myšlienkam či nutkaniam, vracajú sa, a tak vedú k ďalším osobným rituálom.

Symptómy

OCD sa väčšinou prejavuje obsesiami aj kompulziami, no je možné mať iba obsesívne alebo iba kompulzívne príznaky. OCD sa u jednotlivých ľudí často týka jednej, konkrétnej témy či strachu - napríklad strachu z baktérii, kedy následnými kompulziami môže byť časté umývanie rúk, až do bodu, kedy sú dlane zodraté, zosušené, či inak poškodené.

Ďalšími príkladmi takýchto tém pri obsesiách sú aj: časté pochybnosti či problémy neistými skutočnosťami; potreba mať veci na poriadku, symetricky, dôkladne usporiadané, často v extrémnych podobách; agresívne či strašné myšlienky o strate kontroly, ublíženiu sebe či iným; nechcené myšlienky vrátane agresie, sexuálnych či náboženských tém.

Tieto obsesie majú rôzne podoby: cez strach pred kontamináciou cez dotýkanie sa rôznych objektov či ľudí; pochybnosti o tom, či človek zamkol dvere, vypol sporák a pod.; intenzívny stres, ak veci nie sú na určenom mieste alebo otočené istým smerom; intruzívne myšlienky o kričaní či robení nevhodných vecí na verejnosti, či nevhodné sexuálne obrazy až po vyhýbanie sa situáciám, ktoré môžu byť spúšťačmi týchto obsesií.

Kompulzie sa potom prejavujú rôzne v závislosti od obsesií. Môže ísť napríklad o časté umývanie a čistenie; kontrolovanie zámkov, spotrebičov a i.; počítanie; udržiavanie poriadku; dodržiavanie striktnej rutiny či časté vyžadovanie uistenia rôzneho druhu. Príkladom znakov kompulzií môže byť umývanie rúk, až kým je koža výrazne poškodená; opakované a časté kontrolovanie zámkov dverí, či spotrebičov; počítanie v špecifických vzorcoch; tiché opakovanie fráz, či iných textov či otáčanie potravín a obalov, aby boli otočené tým istým smerom.

Kedy hľadať pomoc?

Je rozdiel medzi tým, keď je niekto perfekcionista, a keď má niekto obsedantno-kompulzívnu poruchu. Myšlienky prejavujúce sa pri OCD nie sú iba starosti o reálnych problémoch, alebo preferencia pri ukladaní či organizovaní vecí, potravín, predmetov a podobne.

Pokiaľ teda máte obsesie a kompulzie, ktoré ovplyvňujú kvalitu vášho života či každodenné fungovanie, vyhľadajte odbornú pomoc. Niekoľko užitočných kontaktov viete nájsť v linkách pomoci.

Zdroje: MayoClinic